Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement (versie 2022)

1. Algemeen

Art. 1.1.
De vereniging is opgericht op 5 december 2007 voor onbepaalde tijd.

Art. 1.2.
Het doel van de vereniging is het volleybal te bevorderen in het algemeen en recreatief volleybal in het bijzonder. Naast inzet is spelvreugde een belangrijk doel.

Art. 1.3.
De vereniging kent de volgende leden:

 • Recreanten
 • Recreanten die meespelen in de recreanten competitie.
 • Ereleden

Art. 1.4.
Alle leden, met uitzondering van de niet-actieve ereleden, worden na inschrijving als lid aangemeld bij de NeVoBo, ongeacht of ze competitie spelen

2. Organisatie

Art. 2.1.
De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het verenigingsbestuur, te benoemen door de Algemene Ledenvergadering, verder genoemd de ALV.

Art. 2.2.
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De bestuursleden worden op de ALV gekozen en benoemd.

Art. 2.3.
De bestuursleden treden om de twee jaar af, met dien verstande dat de penningmeester en secretaris nooit gelijktijdig aftreden. Allen zijn maximaal 2x herkiesbaar.

Art. 2.4.
a) Elk lid van de vereniging heeft het recht zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
b) De kandidaatstelling moet minimaal 7 dagen voor de ALV, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend met een schriftelijke en ondertekende bereidheidverklaring.
c) Nieuwgekozen bestuursleden treden meteen in functie.

Art. 2.5.
a) Tussentijds ontstane vacatures in het bestuur worden door de zittende bestuursleden dan wel een derde persoon (ad interim) ingevuld.
b) Tijdens de ALV zal het bestuur zich hierover verantwoorden.

Art. 2.6.
Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter noodzakelijk acht.

Art. 2.7.
Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een ALV (jaarvergadering) gehouden.

Art. 2.8.
a) Alle leden hebben stemrecht op de ALV.
b) Bij stemmingen op de ALV stemt het verenigingsbestuur mee.
c) In de regel wordt op de ledenvergadering uitsluitend mondeling gestemd door hand opsteken.
d) Op verzoek van het bestuur en/of één of meerdere leden kan er schriftelijk gestemd worden.

Art. 2.9.
a) Naast het bestuur worden een aantal commissies gevormd
b) De commissievoorzitters worden in de ALV verkozen en benoemd.
c) Zonder uitzondering zijn de commissies rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het verenigingsbestuur.
c) Het verenigingsbestuur zal door de volgende commissies worden bijgestaan:

 • Technische Commissie
 • Activiteitencommissie
 • Toernooi-/wedstrijdcommissie
 • Kascommissie

3. Financiële middelen

Art. 3.1.
Alle inkomsten en uitgaven vloeien rechtstreeks in/uit de betaalrekening van de vereniging.

Art. 3.2.
De contributies voor alle leden worden op voordracht van het verenigingsbestuur vastgesteld door de ALV.

Art. 3.3.
a) De contributie bestaat uit:

 • Verenigingscontributie
 • NeVoBo Lidmaatschapscontributie
 • Teamgeld indien een lid meedoet aan de recreantencompetitie

b) De contributiebetaling geschiedt per bank bij vooruitbetaling van 1 of 2 termijnen gedateerd 25 september en 25 januari.
c) De penningmeester stuurt hiervoor een factuur met specificatie van de kosten.

Art. 3.4.
Het lid moet op eerste aanmaning de contributie betalen. Indien de betalingstermijn 1 maand is verstreken kan dit tot sancties leiden.

Art. 3.5.
a) Het contributieseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgend jaar.
b) Indien een lid tussentijds opzegt, is niettemin de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Art. 3.6.
a) In bijzondere individuele gevallen kan het bestuur voor een door het bestuur te bepalen tijdsduur aan een lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van zijn geldelijke verplichtingen verlenen.
b) Het lid moet hiertoe schriftelijk een verzoek bij het bestuur indienen.

Art. 3.7.
Het financiële boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit is afwijkend ten opzichte van het verenigingsjaar zodat alle inkomsten en kosten van het gehele verenigingsjaar kunnen worden meegenomen in de financiële stukken van dat betreffende verenigingsjaar.

4. Taken

Art. 4.1.
a) De voorzitter heeft tot taak het leiden van de bestuurs- en ALV.
b) Hij/zij is de woordvoerder van de vereniging, tenzij hij/zij deze taak aan een ander heeft overgedragen.
c) De voorzitter kan het recht doen gelden, dat alle aan het bestuur gestelde stukken ter inzage komen en uitgaande stukken mede te ondertekenen.

Art. 4.2.
a) De secretaris voert de administratie en legt belangrijke punten en besluiten van vergaderingen schriftelijk vast.
b) De secretaris schrijft bestuur- en ledenvergaderingen uit

Art. 4.3.
a) De penningmeester beheert de verenigingsgelden en stelt de begroting en het financieel jaarverslag samen.
b) De penningmeester int de contributie en heeft volledige bevoegdheid over alle gelden.

Art. 4.4.
De penningmeester draagt er zorg voor, dat de financiële administratie ten minstens 14 dagen voor de ALV is afgesloten en ter controle gereed ligt.

Art. 4.5.
Elk bestuurslid is in de uitoefening van zijn taak te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur. 

Art. 4.6. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Art. 4.7. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de kascommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. De tijdelijke bestuursleden zullen zo spoedig mogelijk een ALV uitschrijven waarin ten minste 3 vervangende bestuursleden zullen worden gekozen.

5. Vergaderingen

Art. 5.1.
Jaarlijks zal uiterlijk 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV worden gehouden.

Art. 5.2.
De agenda van deze vergadering bevat ten minste:

 • De notulen van de vorige vergadering
 • Het financiële verslag van de penningmeester
 • Het verslag van de kascommissie
 • De begroting van het lopende boekjaar
 • Het (her)kiezen van bestuur- en commissies

Art. 5.3.
Het bestuur draagt er zorg voor, dat bij elke vergadering een exemplaar van het HHR en de statuten aanwezig is.

Art. 5.4.
Een extra algemene vergadering wordt gehouden indien dit door het bestuur of door ten minste 1/10 gedeelte van de stemgerechtigde leden wordt verlangd.

6. Tuchtrechtspraak

Art. 6.1.
Voor alle leden van de vereniging geldt, dat eventuele boetes, kosten van strafzaken e.d. betaald moeten worden door het team of het lid dat de boete is opgelegd, dan wel waartegen een strafzaak is aangespannen.

Art. 6.2.
a) Leden kunnen worden geschorst en/of berispt door het bestuur.
b) Het betreffende lid wordt schriftelijk en met redenen omkleed geïnformeerd.
c) Een berisping/schorsing kan niet eerder worden opgelegd, nadat het lid mondeling door het bestuur is gehoord.
d) Een schorsing kan voor een periode van maximaal 2 maanden worden opgelegd.

7. Overige bepalingen

Art. 7.1.
Alle leden van de vereniging vallen onder de amateurbepalingen van de NeVoBo.

Art. 7.2.
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien, en legt verantwoording af bij de volgende ALV

Art. 7.3.
a) Voorstellen tot wijziging van de door de ledenvergadering vastgestelde reglementen moeten ten minste 2 maanden voor de geplande ledenvergadering te worden ingediend.
b) Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen bij meerderheid van stemmen tijdens een gewone ledenvergadering worden genomen.

Art. 7.4.
Aanmelding nieuwe leden.
a) Nieuwe leden mogen vrijblijvend 3 trainingen gratis meetrainen.
b) Na deze periode dient het aanmeldingsformulier te worden ingevuld door het aspirant lid.
c) Het aanmeldingsformulier dient te worden ingeleverd bij de secretaris.

Art. 7.5.
Bij een eventuele weigering van het lidmaatschap wordt dit, indien gewenst, door het bestuur schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen aan het aspirant lid meegedeeld.

Art. 7.6
Het lidmaatschap eindigt door ofwel:
a) overlijden van het lid
b) opzegging door het lid
c) opzegging door de vereniging of door ontzetting.

Art. 7.7.
Opzegging door het lid.
a) Opzegging door het lid dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juli van het lopende seizoen.
b) Mondelinge afmeldingen worden niet geaccepteerd.

Art. 7.8.
Adreswijzigingen. Adreswijzigingen, e-mail adreswijzigingen enz. moeten onmiddellijk aan de secretaris van de vereniging te worden doorgegeven.

Art. 7.9.
a) Leden die, om welke reden dan ook, niet op de training aanwezig kunnen zijn, dienen zich vooraf af te melden.
b) Afmelden voor de training kan per e-mail/whatsapp bij de trainer of in de verenigings whatsapp-groep.

Art. 7.10.
In principe is elk lid verplicht een bijdrage te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk om een goed reilen en zeilen van de vereniging te waarborgen.

Art. 7.11.
Dit huishoudelijk reglement is in werking getreden op 15 september 2021, aldus goedgekeurd en vastgesteld in de ALV van 15 september 2021.

8. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid leden

Art. 8.1
Van ieder lid wordt verwacht dat zij op een verantwoorde manier omgaat met:

 1. de door de vereniging beschikbaar gestelde materialen;
 2. de gehuurde accommodatie.

Art. 8.2
Bij beschadigingen van het materiaal van de vereniging of (aan de) gehuurde
accommodatie dient het bestuur hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Art. 8.3
Het bestuur draagt zorg voor een melding van de beschadiging bij de exploitant van de gehuurde accommodatie en/of vervanging van de materialen van de vereniging.

Art. 8.4
Indien het gebrek/beschadiging het gevolg is van oneigenlijk gebruik, dan is het lid aansprakelijk voor de kosten die gemoeid zijn met vervanging of reparatie.

Art. 8.5
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor een goede warming-up om de kans op blessures te minimaliseren. De training en de trainer bieden hiervoor gedurende de training voldoende ruimte. De vereniging is in geen enkel geval verantwoordelijk voor (de gevolgen) van blessures van een lid2