Statuten

Naam en zetel

Artikel 1
De naam van de vereniging is Volleybalvereniging Baldadig. Zij is gevestigd te Almere.

Duur

Artikel 2
1. De vereniging is opgericht te Almere op vijf december tweeduizend zeven en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Doel

Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

Artikel 4
Zij tracht dit langs wettige weg te bereiken en wel door:
a. aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;
b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
c. het organiseren van wedstrijden;
d. het behartigen van de belangen van haar leden;
e. alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

Leden

Artikel 5
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en ondersteunende leden.
2. Gewone leden zijn zij, die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn zij, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
5. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 6
1. Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid haar beweegredenen. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden kunnen op twee manieren worden benoemd. Of op voorstel van het bestuur of op voorstel van één/tiende gedeelte van de tot stemgerechtigde leden van de algemene vergadering.
3. Ondersteunend lid wordt men door het schriftelijk aan te melden bij het bestuur dat over de toelating beslist. De Algemene Vergadering stelt de minimale geldelijke bijdrage vast.

Schorsing

Artikel 7
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden. Leden worden geschorst in geval het lid bij herhaling handelt in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen waarbij het belang van de vereniging in ernstige mate geschaad wordt. De betrokkene wordt per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de schorsing door het bestuur. Gedurende de schorsing vervallen de rechten, voortvloeiende uit het lidmaatschap.

Artikel 8
De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 19 van de statuten. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.

Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris.
3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, die de betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit met opgaaf van redenen. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage in het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie.

Geldmiddelen

Artikel 10
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies van de gewone leden en jeugdleden en uit de bijdragen van de ondersteunende leden. Voorts uit erfenissen, legaten, schenkingen, subsidies en ten slotte uit andere, toevallige baten.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

Bestuur

Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit gewone leden benoemd.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
4. De bestuursleden treden om de twee jaar af, met dien verstande dat de penningmeester en secretaris nooit gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van onroerend goed, voor het aangaan van een sponsorcontract behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Algemene vergaderingen

Artikel 13
1. Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De kascommissie, ingesteld conform het bepaalde artikel 14 lid 2 van de statuten; brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.
3. Zij heeft het recht op inzage van alle door haar gewenste stukken van de vereniging.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Artikel 14
1. Behalve de in artikel 13 van de statuten genoemde jaarvergadering kan het bestuur nog een algemene ledenvergadering bijeenroepen en wel bij voorkeur in de maanden maart of april.
2. Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting, het vaststellen van de contributie en het benoemen van de kascommissie.

Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.
2. Wanneer één/tiende van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering een verzoek indient om een vergadering uit te roepen, is het bestuur verplicht deze bijeen te roepen. Deze vergadering wordt binnen vier weken na het verzoek gehouden. Wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan dit verzoek binnen veertien dagen, zullen de personen die om een vergadering verzochten de vergadering zelf bijeen roepen.

Artikel 16
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
2. De gewone leden hebben een stem. Jeugdleden hebben geen stemrecht.
3. Ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn. Ondersteunende leden hebben geen stem.
4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft. Heeft niemand de meerderheid verkregen, dan wordt er een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij verkozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der stemmen heeft.
7. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen, blanco en met naam van het lid ondertekende stemmen.

Artikel 17 De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

Artikel 18
Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. De algemene vergadering benoemt deze commissies.

Commissie van Beroep

Artikel 19
In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een Commissie van Beroep, op voordracht van het bestuur. De commissie zal bestaan uit drie leden. De leden treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.

Statutenwijziging

Artikel 20
Tot wijziging van de Statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar ten minste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 21
Zijn in het artikel 20 genoemde stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 22
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 23
In gevallen waar de Statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Ontbinding

Artikel 24
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde algemene vergadering ten minste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden zich daarvoor heeft uitgesproken in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de tot stemmen gerechtigden leden aanwezig is.
2. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 21 van de statuten.
3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de vereniging te bepalen zodanige doeleinden al het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

Slotbepalingen

Artikel 25
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures, het instellen van commissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet of de Statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.